KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 • 1.1. GİRİŞ

  Kişisel verilerin korunması, Yaşar Cihan Hazır Beton A.Ş. (“Cihan Grup veya Şirket”) olarak Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu politika ile yönetilen; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, tedarikçilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

  Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Çalışan Veri koruma bildirimi (muvafakatname) ve ilgili KVK politika/prosedürlerinde açıklanmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Cihan Grup, işbu politika ile yönetilen; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

  Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Cihan Grup tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

  Bu politikada; kişisel verilerin işlenmesinde Cihan Grup’un benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

  Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

  Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

  Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

  Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

  Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

  Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

  Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

  Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

  Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK

  Kurumu düzenlemelerine uygun davranma,

  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme

 • 1.2. POLİTİKANIN AMACI

  Bu politikanın temel amacı, Cihan Grup tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 • 1.3. KAPSAM

  Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

  Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan çalışan adaylarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir..

 • 1.4. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

  Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Cihan Grup uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir. (Bkz. EK‐3)

 • 1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

  Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01.01.2019 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (http://www.cihangrp.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.